//
you're reading...
Tri thức tuyển dụng

BTL13 – Tai lieu quan tri hanh chinh ( new )

Mấy hôm trước tôi đã giới thiệu qua các tài liệu nên có trong quản lý nhân sự. Hôm nay nhân một ngày chủ nhật lành lạnh, tôi xin giới thiệu với các bạn tiếp tên các tài liệu mà một phòng hành chính nên có. Bạn nhớ để lại vài dòng ủng hộ nếu thấy hữu ích nhé.

Quy chế tổ chức phòng Hành Chính
6.4.1 Chuc nang nhiem vu Phong hanh chinh
6.4.2 MTCV va TCCV cua Truong phong HC
6.4.6 MTCV va TCCV cua nhan vien tiep tan
6.4.7 MTCV va TCCV To truong bao ve
6.4.8 MTCV va TCCV nhan vien bao ve
6.4.9 MTCV va TCCV nhan vien y te
6.4.10 MTCV va TCCV nhan vien lai xe

Quản trị tài sản
6.17.1 Quy dinh quan ly tai san
6.17.2 Chinh sach va nguyen tac quan ly tai san
6.17.3 Bien ban lap dat va nghiem thu tai san
6.17.4 Bien ban ban giao tai san trang thiet bi
6.17.5 Phieu yeu cau sua chua
6.17.6 Bien ban kiem tra tai san
6.17.7 Bien ban sua chua va nghiem thu tai san
6.17.8 Bang ke va bien ban ban giao tai san
6.17.9 Ke hoach kiem ke
6.17.10 Ma thiet bi
6.17.11 Phieu de xuat trang thiet bi van phong

HC – 01 – Quy dinh quan ly thu vien cong ty
HC – 01 – BM01 Ke hoach mua sach, tai lieu
HC – 01 – BM02 Bien ban ban giao sach, tai lieu
HC – 01 – BM03 Bao cao danh muc sach, tai lieu hang quy
HC – 01 – BM04 Danh sach uu tien su dung tai lieu
HC – 01 – BM05 Danh muc sach
HC – 01 – BM06 So theo doi cho muon sach
HC – 01 – BM07 Bien ban thu vien
HC – 01 – Quy dinh quan ly thu vien cong ty

HC – 03 – Quy dinh sua chua
HC – 03 – BM01 Phieu yeu cau sua chua
HC – 03 – BM02 So theo doi sua chua
HC – 03 – BM03 Bien ban nghiem thu
HC – 03 – Quy trinh sua chua

HC – 04 – Quy trinh bao tri, bao hanh
HC – 04 – BM01 Bang theo doi bao hanh
HC – 04 – BM02 Bao cao so luong may moc thiet bi hang thang
HC – 04 – BM03 Ke hoach bao tri
HC – 04 – BM04 Phuong an sua chua
HC – 04 – BM05 Bao cao dung cu bao tri hang thang

HC – 05- Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop
HC – 05 – BM01 Ke hoach to chuc cuoc hop
HC – 05 – BM02 Thu moi hop
HC – 05 – BM03 Bien ban cuoc hop
HC – 05 – BM04 So theo doi book phong hop
HC – 05 – Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop

HC – 06 – Quy dinh quan ly con dau
HC – 06 – BM01 So theo doi dong dau
HC – 06 – Quy dinh quan ly con dau

HC – 07 – Quy dinh tiep khach
HC – 07 – BM01 Phieu de nghi tiep khach
HC – 07 – BM02 Ke hoach tiep khach
HC – 07 – BM03 Bao cao tiep khach
HC – 07 – Quy dinh tiep khach

HC – 08 – Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet
HC – 08 – BM01 Phieu dang ky tai khoan mang
HC – 08 – BM02 Phieu dang ky tai khoan web
HC – 08 – Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet

HC – 09 – Quy dinh quan ly van ban den, van ban di
HC – 09 – BM01 So theo doi cong van den
HC – 09 – BM02 So theo doi cong van di
HC – 09 – BM03 So chuyen giao van ban
HC – 09 – BM04 Danh muc thong bao
HC – 09 – Quy dinh quan ly van ban den, van ban di

HC – 10 – Quy dinh quan ly van phong pham
HC – 10 – BM01 Bang tieu chuan van phong pham
HC – 10 – BM02 Bang dinh muc van phong pham
HC – 10 – BM03 Bang de nghi VPP hang thang
HC – 10 – BM04 Giay de nghi VPP
HC – 10 – BM05 So cap phat VPP
HC – 10 – Quy dinh quan ly van phong pham

HC – 11 – Quy dinh quan ly va su dung dien thoai
HC – 11 – BM01 Bien ban cap password dien thoai
HC – 11 – BM03 So theo doi dien thoai di dong, lien tich
HC – 11 – Quy dinh quan ly va su dung dien thoai

HC – 12 – Quy dinh che do cong tac phi
HC – 12 – BM01 Giay de nghi di cong tac
HC – 12 – BM02 Giay gioi thieu
HC – 12 – BM03 Ke hoach di cong tac
HC – 12 – BM04 Bang xac nhan cong tac
HC – 12 – BM05 Bao cao ket qua cong tac
HC – 12 – BM06 Bang thanh toan tien cong tac phi
HC – 12 – BM07 Bang ke phu cap luu tru o nuoc ngoai
HC – 12 – BM08 To trinh cong tac phi vuot khung hang
HC – 12 – Quy dinh che do cong tac, cong tac phi

HC – 13 – Quy dinh quan ly va su dung xe o to
HC – 13 – BM01 Giay de nghi su dung xe
HC – 13 – BM02 Phieu dieu dong xe
HC – 13 – BM03 Phieu xac nhan su dung xe
HC – 13 – BM04 Bao cao tinh hinh su dung nhien lieu hang tuan
HC – 13 – BM05 Ke hoach bao tri
HC – 13 – BM06 Bang ke thanh toan chi phi o to
HC – 13 – Quy dinh quan ly va su dung xe o to

HC – 14 – Quy dinh quan ly ho so
HC – 14 – BM01 Danh muc ho so
HC – 14 – BM02 Phieu de nghi muon ho so
HC – 14 – BM03 Bien ban giao nhan ho so
HC – 14 – BM04 So theo doi muon ho so
HC – 14 – BM05 Phieu de nghi huy ho so
HC – 14 – BM06 Bien ban huy ho so
HC – 14 – Quy dinh quan ly ho so

HC – 15 – Quy dinh quan ly tai lieu
HC – 15 – BM01 Phieu de nghi lam tai lieu
HC – 15 – BM02 Danh sach phan phoi tai lieu
HC – 15 – BM03 Danh sach tai lieu
HC – 15 – BM04 Phieu de nghi thay doi tai lieu
HC – 15 – BM05 Phieu de nghi ap dung tai lieu ben ngoai
HC – 15 – BM06 Bien ban ban giao tai lieu
HC – 15 – Quy dinh quan ly tai lieu

HC – 16 – Quy dinh soan thao van ban
HC – 16 – Huong dan bien soan tai lieu

HC – 17 – Quy trinh to chuc hoi nghi
HC – 17 – BM01 Giay de nghi to chuc cuoc hop
HC – 17 – BM02 Ke hoach to chuc hoi nghi
HC – 17 – BM03 Bang ke thanh toan chi phi hoi nghi
HC – 17 – Quy trinh to chuc hoi nghi

HC – 18 – Quy dinh quan ly bieu mau
HC – 18 – BM01 Danh muc bieu mau
HC – 18 – BM02 Bang dinh muc su dung bieu mau
HC – 18 – BM03 Trinh duyet photo bieu mau, so sach
HC – 18 – BM04 So phan phoi bieu mau, so sach
HC – 18 – Quy dinh quan ly bieu mau, so sach

HC – 19 – Quy trinh xu ly thong tin
HC – 19 – BM01 So ghi nhan va xu ly thong tin
HC – 19 – Quy trinh xu ly thong tin

HC – 20 – Quy dinh kiem soat nhan vien, khach ra vao cong
HC-20 Quy dinh kiem soat nhan vien, khach hang ra vao cong
HC-20-BM01 So theo doi khach ra vao cong
HC-20-BM02 So theo doi nhan vien ra vao cong
HC-20-BM03 So theo doi o to ra vao cong
HC-20-BM04 Bien ban vu viec

HC – 21 – Quy dinh quan ly tai san, hang hoa ra vao cong
HC – 21 – BM01 So theo doi hang hoa
HC – 21 – BM02 So theo doi tai san
HC – 21 – Quy dinh kiem soat tai san, hanghoa ra vao cong

Mong cả nhà ủng hộ (click here).

About these ads

About kinhcan24

Vui lòng để link hoặc trích nguồn kinhcan24'Blog khi tham khảo bài viết này| NGUYỄN HÙNG CƯỜNG |Y!h hac1232003@yahoo.com | F http://www.facebook.com/kinhcan24 | M 0988.833.616 | L http://vn.linkedin.com/in/kinhcan | Em kinhcan24@gmail.com | W www.vinatest.vn

Thảo luận

7 thoughts on “BTL13 – Tai lieu quan tri hanh chinh ( new )

 1. Cường ơi! cái này hay đó Share cho mình nhé. Cường có phiên bản nào về kế hoạch kinh doanh không cho minh tham khảo nhé. T.Dat
  E: dat_tienphan@yahoo.com.vn

  Posted by Phan Tien Dat | 20.10.2011, 9:50 chiều
 2. bạn có thể cho mình xin tất cả biểu mẫu được kg? nếu được thì gửi mail cho mình: phucthinhcs@gmail.com cám ơn bạn nhiều

  Posted by Đinh Phúc Thịnh | 29.10.2011, 10:58 chiều
 3. Thank! Tài liệu rất quí. Chỉ tiếc là có mỗi đề mục! Nếu có chi tiết mong bạn hãy Share cho mọi người với nhé. Kiến thức là của nhân loại. Nếu có thể hãy gửi cho mình một bản qua mail né: ntquangpro@gmail.com.
  Chúc thành công trong cuộc sống. Bye

  Posted by quang | 02.11.2011, 1:57 chiều
 4. Hi Cường!
  Sao không thấy Mr. Cuong share file để tham khảo vậy?
  Có thể sent cho mình tham khảo với được không?
  Vui lòng gửi qua: leviettan@gmail.com
  (levita)

  Posted by levita | 26.12.2011, 9:02 sáng
 5. cái này hay đó bạn co the share cho minh khong

  Posted by tam | 29.12.2011, 9:21 sáng
 6. cái này là nghề tay trái mà, sao mà share được trùi

  Posted by Nguyên Đầu Đất | 24.05.2012, 11:27 sáng

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nói với con …

Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc

Ban khong doc duoc Blog?

Ban khong doc duoc blog la do trinh duyet IE cua ban da cu. Vui long click vao day (Tai trinh duyet Chrome) va cai dat. Chi mat vai giay la ok.

Kiếp người

Ủng hộ Blog

Nếu bạn thấy site hữu ích và hay. Nếu bạn thấy nỗ lực của kinhcan là cố gắng, rất mong bạn ủng hộ kc để duy trì website này. Bạn vui lòng Click vào đây để biết thêm chi tiết.. Hoặc click vào đây để cùng kiếm tiền với KC và tặng Kc 1.000 VND. . Thanks bạn!

Khóa học HR nên học

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s320x320/308310_10150400152141248_705061247_8307929_1181209079_a.jpg/41229_423737756247_705061247_4666410_6782316_a.jpg

Ban muon tim kiem ?

Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24's Search

Công cụ tìm kiếm dành cho HR

Hr day 2012

Kiếp người

Thử nhật tiền lẻ 1000 VND/lần

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s320x320/76947_460988616247_705061247_5372978_1245514_a.jpg

Kiếp người

Kiếp người

Ngày Nhân Sự VN

Kiếp người

Kiếp người

Kiếp người

Kiếp người

Kiếp người

Backlink

Free Auto Backlink Exchange Service
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 5 612 other followers

%d bloggers like this: